Zasady finansowania i promocji miasta i gminy Borne Sulinowo

Uchwała Zarządu LOT Borne Sulinowo z dnia 17 kwietnia 2011 roku.

Zarząd w składzie :
Prezes Leszek Olszewski
Zastępca Prezesa Aleksander Leszczyński
Zastępca Prezesa Józef Zbigniew Konieczny
Członek Jolanta Karwowska

Wprowadza z dniem dzisiejszym do stosowania dwie uchwały

Zasady uczestnictwa i finansowania targów turystycznych.
1. Zarząd LOT negocjuje z organizatorem targów i ustala warunki i charakter stoiska. Ustalone warunki dotyczą również współorganizatorów którzy wspólnie z LOT organizują ekspozycje. Za współorganizatorów uważa się :
- Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo
- Starostwo Powiatowe
- Polską Organizację Turystyczną POT
- Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną ZROT
- Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART
- Urząd Marszałkowski
2. Decyzję zarządu może zmienić tylko referendum przeprowadzone z udziałem wszystkich członków LOT .Większości głosów decyduje.
3. Koszty powierzchni wystawowej, wypożyczony sprzęt do zorganizowania stoiska + transport ekspozycji jest kosztem który obciąża wszystkich członków LOT według zasad określonych w regulaminie ponoszenia kosztów na wspólną reklamę.
4. W przypadku uzyskania dofinansowania z Urzędu Miasta, projektu unijnego lub innej organizacji w/w koszt może być zmniejszony o dofinansowanie.
5. Każdy członek LOT może uczestniczyć w targach pod warunkami wykonania zobowiązań z punktu 6
6. Członek LOT uczestniczący w targach zobowiązany jest do:
- wykonania prac przy załadunku stoiska na środek transportu
- wykonania pracy przy budowie i obsłudze stoiska
- kolportażu na targach ulotki lub folderu LOT
- reklamowania na targach miasta i gminy Borne Sulinowo
- przystosowania swojego ubioru do charakteru stoiska
- wykonania prac przy rozbiórce i załadunku stoiska na środek transportu
7. Członek LOT uczestniczący w targach pokrywa sam koszt przejazdu, noclegu i wyżywienia
8. Członek LOT uczestniczący w targach ma prawo kolportować własne materiały promujące jego działalność pod warunkiem że umieści je w ulotce lub folderze LOT
9. Kolportaż własnych materiałów promujących w sposób inny niż określony w punkcie 8 może skutkować wydaleniem uczestnika z targów i odmowy uczestnictwa w następnych targach
10. Osoby nie zrzeszone ( poza osobami wynajętymi przez zarząd LOT do zadań specjalnych) nie mają prawa uczestniczyć w targach organizowanych przez LOT Borne Sulinowo lub przy udziale LOT z innymi organizacjami.

Regulamin ponoszenia kosztów na wspólną reklamę.

1. Członkowie LOT Borne Sulinowo ponoszą koszty związane z :
- drukiem wspólnej ulotki lub folderu
- zamieszczenia wspólnej reklamy w mediach
- uczestnictwa w targach
- udziału w projektach unijnych
- pozycjonowaniem wspólnej strony
- utrzymaniem wspólnej strony
2. Koszt całkowity poniesiony na zadania określone w punkcie 1 regulaminu rozkłada się na:
- członków LOT Borne Sulinowo czerpiących dochody z noclegów i gastronomi w wartości 70 %
- członków LOT Borne Sulinowo czerpiących dochody z pozostałych usług w sektorze obsługi turystycznej w wartości 30%
3. Jedno miejsce noclegowe odpowiada 1 punktowi
4. Jedno miejsce żywieniowe w restauracji, barze, stołówce odpowiada 0,5 punktowi
5. Suma punktów noclegowych i żywieniowych = 70% kosztów poniesionych na wspólną reklamę
6. 30% kosztów poniesionych na wspólną reklamę, a przypisanych do usług obsługi turystycznej dzielona jest po równo pomiędzy wszystkich usługodawców działających w tym sektorze. Chyba że sektor ten ustali sobie inny sposób dzielenia kosztów między siebie.
7. Koszty prezentacji na wspólnej stronie w poszczególnych zakładkach określa : Regulamin strony www.noclegi.bornesulinowo.pl W przypadku kiedy stałe roczne opłaty nie pokrywają kosztów utrzymania strony do części którą trzeba zapłacić ma zastosowanie metoda z punktu 2 niniejszego regulaminu.
8. Zamieszczenie własnej prezentacji na stronie : www.noclegi.bornesulinowo.pl zobowiązuje członka LOT do ponoszenia kosztów wymienionych w punkcie 1 niniejszego regulaminu
9. Odpowiedzialnym za prawidłowe rozliczanie kosztów jest skarbnik LOT Borne Sulinowo.
10. Opłaty wnoszone są na podstawie Faktury pro-forma na rachunek bankowy LOT
11. Członkowie LOT Borne Sulinowo zobowiązani są w terminie 7 dni od ukazania się niniejszej uchwały przesłać DEKLARACJĘ uczestnictwa we wspólnej reklamie, NIP + dane do faktury, liczbę miejsc noclegowych oraz żywieniowych na adres e-mailowy : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Sektor usług turystycznych przesyła tylko NIP + dane do faktury.
12. Brak deklaracji traktowany będzie jako rezygnacja ze wspólnej reklamy i spowoduje usunięcie prezentacji ze strony LOT : www.noclegi.bornesulinowo.pl

Regulamin strony www.noclegi.bornesulinowo.pl - Uchwała Zarządu LOT z dnia 13 lutego 2011r

W/w strona została zaprojektowana na potrzeby członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Borne Sulinowo.
Członkami stowarzyszenia LOT są lub mogą być podmioty i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w sektorze turystycznym oraz osoby pośrednio związane z turystyką.

Cele i środki działania stowarzyszenia określa statut LOT-u . Zapoznaj się ze statutem, zwróć szczególną uwagę na Rozdział 2 § 6 statutu.
Jeżeli Twoja działalność pokrywa się z celami naszego stowarzyszenia i jesteś przekonany że w grupie można osiągnąć więcej, przystąp do nas. Wypełnij deklarację i wyślij ją.
Koszty prowadzenia strony i jej promowanie pokrywane są  zgodnie z Rozdziałem 8 § 29 statutu przez członków LOT-u.
Nie ma tu pracowników etatowych. Zarząd pracuje społecznie i wybierany jest z pośród nas.
Przyświeca nam hasło: razem osiągniemy więcej przy niewielkich kosztach przypadających na jednostkę.

W zakładce "oferty specjalne" zamieszczamy materiały promujące przedsięwzięcia wykraczające zasięgiem poza działalność jednego podmiotu czy osoby. W pozostałych zakładkach umieszczamy własne produkty które chcemy wypromować. Przestrzegamy zawsze zasadę podziału tematycznego. W zakładkach takich jak : "noclegi" "gastronomia" "atrakcje" "sale konferencyjne" "sport i zdrowie" zamieszczamy konkretne produkty tematycznie związane z daną zakładką.

Ustaliliśmy następujące opłaty roczne:
składka członkowska – 50 zł
jedna prezentacja na stronie w dowolnie wybranej zakładce – 100 zł
dwie prezentacje na stronie w dowolnie wybranych zakładkach – 160 zł
trzy i więcej prezentacje na stronie w dowolnie wybranych zakładkach – 150 zł

Konto na które dokonujemy wpłat: 25 2130 0004 2001 0543 0988 0001

Jeżeli jesteś zdecydowany że będziesz promował się przez tą stronę:
Zarejestruj się
Zrób własną prezentacje i wyślij ją
Po zatwierdzeniu przez administratora, twoja prezentacja będzie widoczna na stronie.
Od tej chwili sam zarządzasz swoją własną prezentacją.

Sektor bezpłatny nie związany z promocją komercyjną . Korzystaj z zakładek :

mapy wprowadź mapy z miejscami wartymi obejrzenia.
polecamy zamieść filmy lub galerie przez które pokażesz atrakcje lub ciekawostki
historia zamieść galerie lub dokumenty uwzględniając okresy : Niemiecki, Radziecki i Polski
kolekcjonerzy – zamieść własne zbiory,  pokaż światu swoje kolekcje.
niepowtarzalna przyroda zamieść  film lub fotografie ukaż  piękno tej ziemi.

Tu możesz realizować swoje zainteresowania przez zamieszczanie ciekawych materiałów.